فروش ملک تجاری در خیابان شهدا

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , خیابان شهدا

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش ملک تجاری 512 متری در خیابان شهید بهشتی

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , شهید بهشتی

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش ملک تجاری 250 متری در خیابان چمران

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , خیابان چمران

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش ملک تجاری 75 متری در بلوار باهنر

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , بلوار باهنر

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش ملک تجاری 164 متری در بلوار قدوسی

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , بلوار قدوسی

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش مغازه 123 متری در میدان ولیعصر

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , میدان ولیعصر

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش ملک تجاری 122 متری در میدان راه آهن

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , میدان راه آهن

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش واحد تجاری 48 متری در خیابان شهدا

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , خیابان شهدا

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش ملک تجاری در میدان رازی

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , میدان رازی

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش مغازه ( املاک تجاری ) 200 متری درمیدان رازی

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , میدان رازی

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش ملک تجاری مسکونی 200متری در اسفنداباد

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , اسفند آباد جنوبی

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش مغازه ( تجاری) 432 متر درمیدان راه آهن

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , میدان راه آهن

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات

فروش تجاری ( مغازه) 300 متر در خیابان 15 خرداد

نوع معامله : خرید و فروش

شهر و منطقه : ورامین , خیابان 15 خرداد

نوع ملک : تجاری

» بررسی جزئیات