وضعیت سند : دفترچه تعاونی
موقعیت زمین : زمین با موقعیت مسکونی
مساحت زمین : 180
موقعیت جغرافیایی : جنوبی
ابعاد : 9
سایر امکانات : جنوبی 80 درصد قابلیت ساخت
نزدیکترین گزینه را انتخاب کنید
تماس پیامک