صلح و مصالحه کردن

صلح و مصالحه کردن

ماده ٧٥٢_

صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيرى از تنازع احتمالى دو مورد معامله و غير آن واقع شود.

لح طرفين بابد أهليت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

 

ماده ٧٥٣_

براى صحت صلح طرفين بابد أهليت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

ماده ٧٥٤_

هر صلح نافذ است جز صلح بر امرى كه غير مشروع باشد.

ماده ٧٥٥_

صلح با انكار دعوا نيز جايز است، بنابراين درخواست صلح إقرار محسوب نمى شود.

ماده ٧٥٦_

حقوق خصوصى كه از جرم توليد مى شود ممكن است مورد صلح واقع شود.

ماده ٧٥٧_

صلح بلاعوض نيز جايز است.

ماده ٧٥٨_

صلح در مقام معاملات، هرچند نتيجه معامله را كه به جاى آن واقع شده است مى دهد،

ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد؛ بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن

همان نتيجه بيع خواهد بود، بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجرا شود.

ماده ٧٥٩_

حق شفعه در صلح نيست هرچند در مقام بيع باشد.

ماده ٧٦٠_

صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جايزه واقع شده باشد و بر هم نمى خورد مگر در مواقع فسخ به خيار يا اقاله.

ماده ٧٦١_

صلحى كه در مورد تنازع با مبنى بر تسامح باشد قاطع بيت طرفين است و هيچ يك نمى تواند آن را فسخ كند

اگر چه به ادعاى غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار.

ماده٧٦٢_

اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهى واقع شده باشد صلح باطل است.

ماده ٧٦٣_

صلح به اكراه نافذ نيست.

ماده٧٦٤_

تدليس در صلح موجب خيار فسخ است.

ماده ٧٦٥_

صلح دعوا مبتنى بر معامله باطله باطل است ودو صدح دعوا تاشو از بطلان معامله صحيح است.

ماده ٧٦٦_

اگر طرفين به طور كلى تمام دعاوى واقعيه و فرضيه ء خود را به صلح خاتمه داده باشند،

كليه دعاوى داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوا در حين صلح معلوم نباشد،

مگر اينكه صلح به حسب قراين شامل آن نگردد.

ماده ٧٦٨_

در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال الصلحى كه مى گيرد متعهد شود

كه نفقه ء معينى همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه كند، اين تعهد ممكن است

به نفع طرف مصالحه يا به نفع شخص يا أشخاص ثالث واقع شود.

ماده ٧٦٩_

در تعهد مذكوره در ماده قبل به نفع هركس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نموده كه بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

ماده ٧٧٠_

صلحى كه بر طبق ٢ ماده فوق واقع مى شود به ورشكستگى يا افلاس متعهد نفقه فسخ نمى شود مگر اين كه شرط شده باشد.

منبع: املاک یاسمی      # سایت وکیل

#خرید ملک در ورامین

#فروش ملک در ورامین

#خرید زمین در ورامین

#سرمایه گذاری در ورامین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *