موارد فسخ

موارد فسخ

ماده ۶_ در موارد زیر مستاجر می تواند اجاره را فسخ نماید:
ا_ درصورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد.( با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی)
۲_ در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد.
۳_ هرگاه مورد اجاره کلا یا جز در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقص انتفاع گردد و قابل تعمییر نباشد.
ماده ۷_ هرگاه مستاجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر

از تحویل گرفتن آن امتناع کند. مستاجر می تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید

و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بهاء را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت

به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.
ماده ۸_ موجر می تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه در خواست کند.
الف _ در موردی که مستاجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جز به هر صورتی

که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملا از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار

و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
ب_ در صورتی که در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.
ج _ در صورتی که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.
د _ در صورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بهاء در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.
تبصره ۱ _ در صورتی ک عین مستاحره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت

به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است.
تبصره ۲ _ اگر مستاجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست

موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار می دهد.
ماده ۹_ در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بدان

و معارض با عسر وحرج موجر نباشد ، می تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد.
تبصره _ شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاه های ویژه ای را تشکیل داده و کلیه

احکام تخلیه که از طرف دادگاه ها یا اداره ثبت صادر گردیده و هنوز اجرا نشده است مورد تجدید نظر قرار دهند

چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستاجر باشد آن حکم را متوقف سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *