ودیعه

ودیعه:

ماده ۶۰۷_ ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجانا نگاه دارد.
ودیعه گذار مودع و ودیعه گر را مستودع یا امین می گویند.
(رک. ماده ۶۳۲ ق.م.)

ماده ۶۰۸ _ در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.
( رک . ماده ۶۳۲ ق.م.)

ماده ۶۱۸ _ اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد، حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.

ماده ۶۳۰ _ اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد، آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود، مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد.

ماده ۶۲۹_ اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد ، آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

ماده ۶۲۸_ اگر در احوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد، مثلا اگر امانت گذار محجور شود ، عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود، مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

ماده ۶۲۷_ در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
(رک. ماده ۵۸۱ ق.م.)

ماده ۶۲۶_ اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت گذار باطل و امین ودیعه را نمی تواند رد کند مگر به وراث او.

ماده ۶۲۵_ هرگاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد، باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام مجهول المالک است.
(رک. ماده ۲۸ ق.م.)

ماده ۶۲۴_ امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که ماذون در اخذ باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

ماده ۶۲۳_ منافع حاصل از ودیعه مال مالک است.

ماده ۶۲۲_ اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند، باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید، اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

ماده ۶۲۱_ اگر مال ودیعه قهرا از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد، باید آنچه را که در عوض گرفته است به امانت گذار بدهد، ولی امانت گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیما به قاهر رجوع کند.

ماده ۶۲۰_ امین باید مال ودیعه را به همان حالی که در موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

ماده ۶۱۹_ امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

ماده ۶۱۸ _ اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد، حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *