خیابان پانزده خرداد

11.5 متر

 1. قیمت کل ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پوِِیینک

153 متر

 1. قیمت کل ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان شهدا

12 متر

 1. قیمت کل ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

20 متری رسالت

214 متر

 1. قیمت کل ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان دولت

22 متر

 1. قیمت کل ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان دولت

25 متر

 1. قیمت کل ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان دولت

59 متر

 1. قیمت کل ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قرچک مرکزی

427 متر

 1. قیمت کل ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اسفند آباد

200 متر

 1. قیمت کل ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان پانزده خرداد

199 متر

 1. قیمت کل ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان مسجد جامع

168 متر

 1. قیمت کل ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان شهدا

12 متر

 1. قیمت کل ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان مسجد جامع

70 متر

 1. قیمت کل ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زیباشهر

272 متر

 1. قیمت کل ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان شهید بهشتی

320 متر

 1. قیمت کل ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان