بلوار قدوسی

250 متر

 1. قیمت کل ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان شهدا

25 متر

 1. قیمت کل ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان شهدا

12.5 متر

 1. قیمت کل ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان شهید بهشتی

156 متر

 1. قیمت کل ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان شهید بهشتی

125 متر

 1. قیمت کل ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بلوار قدوسی

500 متر

 1. قیمت کل ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دانشسرا

465 متر

 1. قیمت کل ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان شهدا

423 متر

 1. قیمت کل ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

555 متر

خیابان شهید بهشتی

175 متر

 1. قیمت کل ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان پانزده خرداد

300 متر

 1. قیمت کل ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان شهدا

10 متر

 1. قیمت کل ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شهرک مدرس

1000 متر

 1. قیمت کل ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شهرک مدرس

1212 متر

 1. قیمت کل ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بلوار قدوسی

250 متر

 1. قیمت کل ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان