خیابان شهدا

10 متر

 1. قیمت کل ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شهرک مدرس

1000 متر

 1. قیمت کل ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شهرک مدرس

1212 متر

 1. قیمت کل ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بلوار قدوسی

250 متر

 1. قیمت کل ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

موسی آباد

136 متر

 1. قیمت کل ۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان حامدی

32 متر

 1. قیمت کل ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان پانزده خرداد

10 متر

 1. قیمت کل ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان رسالت

300 متر

 1. قیمت کل ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان شهدا

45 متر

 1. قیمت کل ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

طالقانی

360 متر

 1. قیمت کل ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پیشوا

460 متر

 1. قیمت کل ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چوب بری

120 متر

 1. قیمت کل ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میدان راه آهن

750 متر

 1. قیمت کل ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شهرک مدرس

متر

 1. قیمت کل ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متر

 1. قیمت کل ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان