خیابان شهدا

11.35 متر

 1. قیمت کل ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بلوار رسالت

88 متر

 1. قیمت کل ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

400 متر

 1. قیمت کل ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان چمران

متر

 1. قیمت متری ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

روغنکشی

350 متر

 1. قیمت کل ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان چمران

300 متر

 1. قیمت کل ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بلوار شهید باهنر

325 متر

 1. قیمت کل ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چوب بری

240 متر

 1. قیمت کل ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان سیلو

190 متر

 1. قیمت متری ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چوب بری

32 متر

 1. قیمت کل ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان چمران

30 متر

 1. قیمت کل ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

300 متر

 1. قیمت کل ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیابان رسالت

80 متر

 1. قیمت کل ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بلوار قدوسی

320 متر

 1. قیمت کل ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

10000 متر

 1. قیمت کل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. قیمت متری ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان